Bepajob

Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 206/679 Z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom BEPAJOB, s.r.o., Radlinského 1735/29, 02601 Dolný Kubín, IČO 52164900, DIČ: 2120917975 (ďalej len Bepajob) uvedených v prihlasovacom formulári, v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s vykonávaním služieb pre Bepajob na splnenie zmluvy o poskytovaní služieb- na dodanie objednanej služby. Taktiež osobné údaje zadané v zmluve o poskytovaní služieb, predovšetkým meno, adresa, telefónne číslo, bankový účet, budú použité výlučne na účely plnenia vzniknutých zmluvných vzťahov. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu: info@bepajob.com alebo na adresu: Bepajob, Radlinského 1735/29, 02601 Dolný Kubín.